Všeobecné obchodní podmínky

_______________________________________

obchodní společnosti SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o., IČ: 14500264, se sídlem České Budějovice, Vrbová 1645/1, PSČ 37008, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 960, platné pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.fisher-shop.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") obchodní společnosti SPORT und FREIZEIT, spol. s r.o., IČ: 14500264, se sídlem České Budějovice, Vrbová 1645/1, PSČ 37008, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp.zn. C 960 (dále jen "prodávající") upravují ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese www.fisher-shop.cz (dále jen "e-shop").
  2. Zvláštní ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. Není-li v kupní smlouvě výslovně stanoveno něco jiného, platí, že se na vztah prodávajícího a kupujícího uplatní VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  3. Kupní smlouvu je možno uzavřít výlučně v českém jazyce.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  1. Na smluvní vztah prodávajícího a kupujícího se neužije ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu k jakémukoli zboží prezentovanému v e-shopu.
  2. V rámci e-shopu jsou prodávajícím uvedeny informace o zboží, jeho popis, ceny a množství. Uvedené ceny jsou cenami konečnými včetně daně z přidané hodnoty a všech případných dalších poplatků.
  3. V rámci e-shopu jsou rovněž zveřejněny veškeré další informace uvedené v ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Zejména jsou v něm uvedeny údaje o totožnosti prodávajícího a jeho aktuální kontaktní údaje vyžadované zákonem, údaje o způsobech platby, čase dodání, informace o možnosti a podmínkách odstoupení od smlouvy, údaje o existenci práv z vadného plnění, údaje o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a údaje o nákladech na zabalení a odeslání zboží, má-li být dle uzavřené kupní smlouvy odesláno na území České republiky. Prodávající nezasílá zboží mimo Českou republiku.
  4. V případě, že je v rámci e-shopu prodáváno zboží použité, starší, poškozené či jinak nestandardní, je to v jeho popisu, názvu, případně i názvu kategorie sortimentu výslovně zdůrazněno (dále jen „nestandardní zboží“). Kupující objednáním takto výslovně označeného zboží souhlasí s jeho nestandardní povahou a s důsledky z toho vyplývajícími (§ 2161 odst. 4 a § 2168 občanského zákoníku).
  5. Kupující zahájí uzavírání kupní smlouvy tím, že v e-shopu vyplní objednávkový formulář, v němž uvede zejména druh a množství objednávaného zboží (standardně vložením do "elektronického nákupního košíku") a zvolí způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení. Dále uvede vyžadované údaje sloužící k jeho identifikaci. Vyplněný formulář odešle po kontrole jeho správnosti prodávajícímu (dále jen "objednávka"). E-shop umožňuje rovněž uložení některých údajů o kupujícím a zrychlenou podobu uzavírání kupních smluv; jejich podmínkou je řádné zřízení uživatelského účtu a přihlášení se do e-shopu. Odesláním objednávky je kupující vázán.
  6. Prodávající přijetí objednávky bezprostředně po jejím obdržení potvrdí odesláním e-mailu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Zpráva o přijetí objednávky, jejíž přílohou jsou tyto VOP a formulář pro odstoupení od smlouvy, není akceptací objednávky a na jejím základě nedochází k uzavření kupní smlouvy. V případě, že u prodávajícího z jakéhokoli důvodu vzniknou pochybnosti o obsahu objednávky (zejména s ohledem na množství či cenu objednávaného zboží), je oprávněn si kdykoli vyžádat dodatečné potvrzení objednávky písemně, telefonicky či e-mailem.
  7. Vpřípadě, že zboží má být dle volby kupujícího odesláno, je kupní smlouva uzavřena okamžikem odeslání e-mailu s oznámením o akceptaci objednávky prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Přílohou takového e-mailu je zpravidla též daňový doklad k zakoupenému zboží (čl. 3.5).
  8. V případě, že zboží má být dle volby kupujícího převzato osobně v provozovně prodávajícího, je kupní smlouva uzavřena okamžikem převzetí zboží. Odesláním objednávky v takovém případě kupující dává prodávajícímu souhlas s tím, aby ho prodávající kontaktoval a dohodl s ním případné bližší podmínky převzetí zboží.
  9. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 1. Platební podmínky
  1. Kupujícímu je v průběhu objednávání dáno na výběr, zda uhradí sjednanou kupní cenu a náklady spojené se zabalením a doručením zboží hotově při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, platební kartou přes platební bránu, či bezhotovostně převodem na účet prodávajícího s variabilním symbolem uvedeným na prodejce.
  2. Společně s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit v návaznosti na jím zvolený způsob vyzvednutí či dopravy též náklady na zabalení a dopravu zboží. Rovněž tyto náklady se v dalších ustanoveních považují za kupní cenu, není-li výslovně stanoveno jinak.
  3. V případě hotovostní platby či platby na dobírku je kupní cena zboží splatná při jeho převzetí. V případě bezhotovostního platby bankovním převodem a platby platební kartou prostřednictvím platební brány je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen označit platbu kupní ceny variabilním symbolem sděleným mu prodávajícím; kupní cena se v takovém případě považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající v tomto případě odesílá zboží bez zbytečného odkladu po připsání kupní ceny na jeho účet.
  4. Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Učiní tak zejména v případě, kdy pojme pochybnosti o čestných úmyslech kupujícího či v případě, kdy mu na jeho žádost nebude dodatečně potvrzena objednávka dle odst. 2.5. VOP.
  5. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny uvedené v e-shopu již zahrnují částku odpovídající této dani. Prodávající v případech, kdy je to obvyklé nebo právními předpisy stanovené, vystaví daňový doklad (fakturu), který zašle či předá kupujícímu společně se zbožím, nebo mu jí zašle e-mailem na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
  6. Případné slevy poskytované prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.
 1. Dodání zboží
  1. Kupující je povinen převzít zboží v místě určeném v objednávce, případně v místě, do něhož ho má kupující dle kupní smlouvy dopravit.
  2. Při převzetí dopravovaného zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a všechny případné závady neprodleně uplatnit u přepravce. Rovněž je povinen převzetí zboží písemně stvrdit osobě, která mu zboží vydává.
  3. Je-li z důvodů na straně kupujícího zapotřebí doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než jaký byl zvolen v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či spojené s jiným způsobem jeho doručení.
  4. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat a případné nedostatky neprodleně uplatnit u prodávajícího.
 1. Možnost odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit bez uvedení důvodu od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, případně od převzetí posledního kusu zboží, objedná-li si spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, či poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího se z několika položek nebo částí. Odstoupení od smlouvy může být provedeno jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu učiněno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Kupující může k odstoupení využít též formulář, který je možno stáhnout v e-shopu a následně vytisknout a vyplnit.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího ustanovení se tato od počátku ruší. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení, zaslat či předat zboží prodávajícímu. Kupující nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i tehdy, nelze-li zboží pro svou povahu vrátit obvyklou poštovní cestou. V případě, že si kupující v rámci procesu objednávky zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který je prodávajícím nabízen (vyjma osobního převzetí), vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
  3. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu do 14 dnů od odstoupení peněžní prostředky, které od něj přijal, a to stejným způsobem, jakým je od něj přijal. Se souhlasem kupujícího lze peněžní prostředky vrátit i jiným způsobem, pokud to nebude spojeno s dalšími náklady pro kupujícího. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující vrátí zboží anebo dokud neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na úhradu vzniklé škody na vraceném zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  4. Má-li být či byl-li kupujícímu spolu se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi kupujícím a podávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, podle níž dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva bez dalšího účinnosti. Kupující je v takovém případě povinen vrátit prodávajícímu s kupní cenou rovněž dárek.
  5. Prodávající je kdykoli až do převzetí zboží kupujícím oprávněn ze závažných důvodů na své straně odstoupit od kupní smlouvy. Pokud už v takovém případě byla kupní cena uhrazena, je prodávající povinen ji bez zbytečného odkladu vrátit kupujícímu, a to bezhotovostně na jím označený účet.
 1. Práva a povinnosti z vadného plnění
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží odpovídá popisu, druhu, množství, jakosti a dalším ujednaným či obvyklým vlastnostem, je vhodné k ujednanému či obvyklému účelu a je dodáváno s příslušenstvím a návody.
 2. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje (§ 2161 odst. 5 občanského zákoníku). Kupující  může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době 2 let od jeho převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku). U zboží výslovně v nabídce e-shopu označeného jako použité je vadu možné vytknout pouze ve lhůtě 1 roku (§ 2168 občanského zákoníku). Vadou není opotřebení způsobené obvyklým užíváním a u nestandardního zboží (čl. 2.4) ani případné opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání.
 3. Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího, a to v jeho sídle, případně v provozovně na adrese Dělnická 1431/42, Praha 7 - Holešovice.
 4. Další práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména ustanoveními § § 2161 až 2174), jakož i příslušnými ustanoveními zákona na ochranu spotřebitele.
 1. Další ujednání
  1. Vlastnictví ke zboží nabývá kupující až okamžikem úplného uhrazení kupní ceny.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, konkrétně jména a příjmení, adresy bydliště či sídla, případně identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty a telefonního čísla. Tyto osobní údaje poskytuje dobrovolně a přesně za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy. Kupující souhlasí s jejich zpracováním prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a to na dobu neurčitou. Tento souhlas může být písemně odvolán. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je rovněž seznámení se a souhlas kupujícího s Podmínkami ochrany osobních údajů, přičemž vyjádření tohoto souhlasu je začleněno procesu objednávání na e-shopu.
  3. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací vztahujících se ke zboží na svou elektronickou adresu. Kupující má možnost tento souhlas v rámci procesu objednávání na e-shopu odmítnout.
  4. Kupující na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které jsou důvodem obnovení jednání o smlouvě (clausula rebus sic stantibus).
  5. S případnými stížnostmi se kupující může obrátit na prodávajícího, případně na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru (standardně Česká obchodní inspekce).
  6. případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem České republiky a jejími obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb.
  2. Uzavřená kupní smlouva včetně VOP je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.
  3. Tyto VOP jsou zveřejněny v e-shopu prodávajícího způsobem umožňujícím dálkový přístup a jejich samostatné stažení a uložení. Kupní smlouvu není možno uzavřít bez akceptace těchto VOP; jejich akceptace je proto včleněna do procesu objednávání zboží na e-shopu.
  4. Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoli doplnit či jinak změnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v době účinnosti předchozích VOP.
  5. V případě, že by se některé ustanovení obchodních podmínek ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stalo, nastupuje namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení.
  6. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.11.2023.